Za 8 stipendija/grantova koje Centar za razvoj liderstva uz podršku kompanije Filip Moris dodeljuje u okviru konkursa “Pokreni se za nauku”, ukupno je konkurisalo 87 kandidata, od kojih 52 za stipendije i 35 za grantove. Stručni žiri obavio je prvu selekciju prijava koju je uspešno prošlo 34 kandidata, od kojih 23 za stipendije i 11 za grantove, nakon čega će sa odabranim kandidatima biti obavljeni intervjui. Završni krug selekcije je u toku.

O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Ove godine konkurs ima za cilj da podrži naučnice i naučnike, koji se bave istraživanjima u oblasti održivog razvoja. U 2015. godini na globalnom nivou razvojna politika zasnovana na milenijumskim ciljevima redefinisana je kroz novu agendu UN u pravcu održivog razvoja “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” (2016-2030). Ovim konkursom želimo da podržimo organizacije, grupe, pojedince i institucije da primenom nauke doprinesu ostvarenju ciljeva održivog razvoja i kreiranju novih politika na nacionalnom nivou.

Konkursom će biti podržana fundamentalna naučna istraživanja i projekti koji se zasnivaju na rezultatima naučnih istraživanja, a usmereni su na unapređenje uslova života i rada u lokalnoj zajednici. Dodeljivanje grantova za implementaciju naučno zasnovanih projekata ima za cilj pružanje podrške uspostavljanju jače sprege između naučne zajednice i donosioca odluka. Na taj način rezultati naučnih istraživanja staviće se u službu građana i razvoja društva u celini.

U okviru Programa „Pokreni se za nauku“ u 2017. godini biće dodeljeno ukupno 8 (osam) stipendija/grantova u iznosu od po 600.000 RSD za naučna istraživanja i projekte u sledećim oblastima:

 • obnovljivi izvori energije i očuvanje životne sredine
 • smanjenje štetnosti (harm reduction)
 • socio-ekonomska održivost

Stipendije

Ko može da se prijavi?

Da biste postali jedan od stipendista programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da aplicirate svojim tekućim ili novim naučno-istraživačkim projektom u nekoj od navedene tri oblasti
 • da imate stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Način prijavljivanja

Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni formular
 • Biografija (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano (ukoliko predviđeno istraživanje zahteva realizaciju u naučnoj ustanovi)
 • Skenirana kopija lične karte (ili potvrda o prebivalištu)
Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFimeiprezime i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicama/dobitnicima stipendije. Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja

Način isplate i obaveze stipendista

Stipendije u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Stipendisti se obavezuju da će kvartalno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Grantovi za projekte

Projekti od značaja za lokalnu zajednicu mogu da podrazumevaju edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, kampanju, unapređenje uslova života/rada određenih ciljnih grupa i sl. Očekuje se da projekat proizvede primenljive rezultate u vidu, na primer: publikacije istraživačkih rezultata sa preporukama za nacionalne i/ili lokalne politike, izradu predloga praktičnih politika (policy paper), internet portal, priručnik za edukaciju, unapređenje infrastrukture, i drugo. Projekti treba da budu u skladu sa relevantnim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ko može da se prijavi?

 • organizacije civilnog društva
 • pojedinci
 • neformalne grupe
 • institucije

Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2010. godine
 • da aplicirate sa novim projektom u nekoj od navedene tri oblasti, koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 • dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

Način prijavljivanja

Svi moraju da dostave:

 • popunjen prijavni formular
 • biografije svih članova tima
 • za vođu tima/pojedinca: uverenje da je na doktorskim studijama, skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu i spisak naučnih referenci
 • pismo o namerama/saglasnost/dozvolu/partnerstvo odgovarajuće/ih institucija lokalne zajednice, a koje su neophodne za realizaciju projekta

Posebno:

 • za OCD: rešenje o osnivanju iz APRa i Statut
 • za institucije: dopis potpisan od strane direktora/ovlašćenog lica za zastupanje institucije u kome se jasno navodi da institucija stoji iza predloga projekta kojim se konkuriše
 • za pojedince i članove neformalnih grupa: skenirane kopije ličnih karata

Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFinazivprojekta i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svi članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

Kriterijumi

 • naučna zasnovanost projekta
 • kvalitet predloženog projekta
 • društveni značaj projekta

Način korišćenja sredstava i uslovi

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu, usluge, honorare saradnika i drugo, uplaćuju po predračunu, a za potrebe krajnjeg korisnika.

Uslov je da nosioci odobrenih projekata potpišu Sporazum o saradnji sa organizacijom Centar za razvoj liderstva, koja sprovodi Program „Pokreni se za nauku“.

Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.

Nosioci podržanih projekata se obavezuju da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.

Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za realizaciju naučnih istraživanja stipendista i podržanih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora.

Rok za prijavu

Konkurs traje od 12. decembra 2016. do 1. aprila 2017. godine

Komisija

dejan-eric

prof. Dejan Erić

Institut ekonosmkih nauka i Beogradska bankarska akademija

Profesor na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu.

Dugi niz godina radio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2006-2015. bio direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

U toku svoje karijere predavao na većem broju univerzitate u svetu. Usavršavao se na London School of Economics (Velika Britanije), Fulbrajtov stipendista na University of Nebraska at Omaha (SAD) i postdoktorska stipendija Basileus na Universite Nice Sophia Antipolis (Francuska).

Oblasti: Menadžment, Finansijska tržišta, Korporativno restrukturiranje, Merdžeri i akvizicije.

Izučavani problemi: Stanje i perspektive razvoja menadžmenta u zemlji i regionu; Finansijska tržišta i njihov razvoj u zemljama u tranziciji; Restrukturiranje preduzeća, Finansiranje malih i srednjih preduzeća; Afirmacije i podsticanje preduzetništva, itd.

Pogledajte biografiju
gordana-drakulovic-lukic

prof. Gordana Dragović Lukić

Medicinski fakultet, odeljenje za farmakologiju i toksikologiju

Vanredni profesor na Katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rukovodilac laboratorije za farmakokinetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Farmakoterapija HIV-infekcije

Izučavani problemi: Farmakokinetika antiretrovirusnih lekova, uticaj pojedinačnih nukleotidnih polimorfizama gena odgovornih za transport i metabolizam antiretrovirusnih lekova na njihovu farmakokinetitu i posledični terapijski ishod, adherencija, praćenje neželjenih i toksičnih efekata antiretrovirusne terapije, komorbiditeti (hepatitis B virus, HBV; hepatitis C virus, HCV, TB, itd.) kod pacijenata sa HIV infekcijom i njihov uticaj na terapijski ishod i preživljavanje, metabolički sindrom kod pacijenata sa HIV/AIDS-om, kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa HIV/AIDS

Pogledajte biografiju
leksandar-jovovi

prof. dr. Aleksandar Jovović

Profesor Univerziteta u Beogradu, Mašinski fakultet na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine. Član je Akademskog odbora čovek i životna sredina SANU.

Osnivač je Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, SeSWA i član nacionalnog saveta. Član je naučnog saveta Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine u više saziva i tehničkih komisija za procene uticaja na svim nivoima. Učesnik i rukovodilac velikog broja generalnih, idejnih i glavnih projekata, kao i nacionalnih strateških dokumenata, propisa i studija iz oblasti zaštite životne sredine, enegetike i održivog razvoja.

Oblasti: Procesna tehnika, sušare, visokotemperaturski procesi, emisija zagađujućih komponenata iz industrijskih i energetskih postrojenja, energetska efikasnost u industrijskim i energetskim postrojenjima, upravljanje otpadom: termički tretman otpada i kontrola emisije

Izučavani problemi: Emisije zagađujućih komponenata u vazduh, nastajanje i izvori emisije POPs hemikalija, posebno dioksina i furana, raspodela zagađujućih komponenata u atmosferi, termički tretman otpada

Pogledajte biografiju
milorad-bjeletic

Milorad Bjeletić

izvršni direktor Beogradske otvorene škole

Milorad Bjeletić je izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ) od 1997. godine (www.bos.rs). BOŠ je jedna od vodećih organizacija građanskog društva u Srbiji, bavi se obrazovanjem nosilaca društvenih promena, razvojem ljudskih resursa, istraživanjem i razvojem javnih politika. Pravnik, usavršavao se na dužim i kraćim studijskim boravcima u Norveškoj, SAD, Velikoj Britaniji i više drugih zemalja. Pored svakodnevnih rukovodilačkih poslova, u BOŠu koordinira veliki broj projekata, među najznačajnijima su projekti u oblastima jačanja kapaciteta građanskog društva i javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zatim projekte razvoja javnih politika i projekti koji se bave zapošljivošću mladih.

Poseduje veliko iskustvo u proceni predloga projekata i distribuciji razvojne pomoći organizacijama civilnog društva i drugim nosiocima promena. Kao član Upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo Srbije (2002-2007) i predsednik pododbora za obrazovanje i mlade (2003-2007) učestvovao u donošenju odluka kojima su podržavani projekti koji su se bavili različitim društvenim pitanjima. Od 2005 angažovan kao savetnik na programima stipendija i podrške studentskim projektima, koji se iz sredstava kompanije Filip Moris izvode u Nišu, u prvoj fazi u organizaciji Instituta za međunarodno obrazovanja (SAD, Budimpešta), a zatim Centra za razvoj liderstva. Član saveta programa Studentske inicijative Fondacije za otvoreno društvo iz Londona (2009-2014), u tom svojstvu učestvovao u odlučivanje o projektima koji su za temu imali reformu obrazovanja u regionu Jugoistočne Evrope, Ukrajine i Gruzije.

Od 1998. godine, predavač na više desetina seminara i obrazovnih programa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji iz oblasti razvoja građanskog društva, upravljanja u organizacijama, upravljanja projektima za društvene promene, odlučivanja i pregovaranja. Učesnik na velikom broju međunarodnih konferencija, uredio nekoliko publikacija iz oblasti razvoja građanskog društva i evropskih integracija

Pogledajte biografiju

„Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 377 stipendije, 600 startup grantova, i realizovano je 94 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica. Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Galerija

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs