Konkurs “Pokreni se za nauku” za 2016/17 godinu, koji realizuje Centar za razvoj liderstva uz podršku kompanije Filip Moris, uspešno je završen dodelom 8 stipendija/grantova na svečanoj akademiji održanoj 26. maja u prostorijama Centra za promociju nauke u prisustvu ovogodišnjih dobitnika stipendija / grantova, medija i predstavnika naučne zajednice.

Čestitamo dobitnicima i ohrabrujemo sve učesnike da nastave da se bave naučnim radom.

O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Ove godine konkurs ima za cilj da podrži naučnice i naučnike, koji se bave istraživanjima u oblasti održivog razvoja. U 2015. godini na globalnom nivou razvojna politika zasnovana na milenijumskim ciljevima redefinisana je kroz novu agendu UN u pravcu održivog razvoja “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” (2016-2030). Ovim konkursom želimo da podržimo organizacije, grupe, pojedince i institucije da primenom nauke doprinesu ostvarenju ciljeva održivog razvoja i kreiranju novih politika na nacionalnom nivou.

Konkursom će biti podržana fundamentalna naučna istraživanja i projekti koji se zasnivaju na rezultatima naučnih istraživanja, a usmereni su na unapređenje uslova života i rada u lokalnoj zajednici. Dodeljivanje grantova za implementaciju naučno zasnovanih projekata ima za cilj pružanje podrške uspostavljanju jače sprege između naučne zajednice i donosioca odluka. Na taj način rezultati naučnih istraživanja staviće se u službu građana i razvoja društva u celini.

U okviru Programa „Pokreni se za nauku“ u 2017. godini biće dodeljeno ukupno 8 (osam) stipendija/grantova u iznosu od po 600.000 RSD za naučna istraživanja i projekte u sledećim oblastima:

 • obnovljivi izvori energije i očuvanje životne sredine
 • smanjenje štetnosti (harm reduction)
 • socio-ekonomska održivost

Stipendije

Ko može da se prijavi?

Da biste postali jedan od stipendista programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da aplicirate svojim tekućim ili novim naučno-istraživačkim projektom u nekoj od navedene tri oblasti
 • da imate stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Način prijavljivanja

Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni formular
 • Biografija (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano (ukoliko predviđeno istraživanje zahteva realizaciju u naučnoj ustanovi)
 • Skenirana kopija lične karte (ili potvrda o prebivalištu)
Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFimeiprezime i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicama/dobitnicima stipendije. Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja

Način isplate i obaveze stipendista

Stipendije u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Stipendisti se obavezuju da će kvartalno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Grantovi za projekte

Projekti od značaja za lokalnu zajednicu mogu da podrazumevaju edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, kampanju, unapređenje uslova života/rada određenih ciljnih grupa i sl. Očekuje se da projekat proizvede primenljive rezultate u vidu, na primer: publikacije istraživačkih rezultata sa preporukama za nacionalne i/ili lokalne politike, izradu predloga praktičnih politika (policy paper), internet portal, priručnik za edukaciju, unapređenje infrastrukture, i drugo. Projekti treba da budu u skladu sa relevantnim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ko može da se prijavi?

 • organizacije civilnog društva
 • pojedinci
 • neformalne grupe
 • institucije

Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2010. godine
 • da aplicirate sa novim projektom u nekoj od navedene tri oblasti, koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 • dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

Način prijavljivanja

Svi moraju da dostave:

 • popunjen prijavni formular
 • biografije svih članova tima
 • za vođu tima/pojedinca: uverenje da je na doktorskim studijama, skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu i spisak naučnih referenci
 • pismo o namerama/saglasnost/dozvolu/partnerstvo odgovarajuće/ih institucija lokalne zajednice, a koje su neophodne za realizaciju projekta

Posebno:

 • za OCD: rešenje o osnivanju iz APRa i Statut
 • za institucije: dopis potpisan od strane direktora/ovlašćenog lica za zastupanje institucije u kome se jasno navodi da institucija stoji iza predloga projekta kojim se konkuriše
 • za pojedince i članove neformalnih grupa: skenirane kopije ličnih karata

Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFinazivprojekta i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svi članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

Kriterijumi

 • naučna zasnovanost projekta
 • kvalitet predloženog projekta
 • društveni značaj projekta

Način korišćenja sredstava i uslovi

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu, usluge, honorare saradnika i drugo, uplaćuju po predračunu, a za potrebe krajnjeg korisnika.

Uslov je da nosioci odobrenih projekata potpišu Sporazum o saradnji sa organizacijom Centar za razvoj liderstva, koja sprovodi Program „Pokreni se za nauku“.

Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.

Nosioci podržanih projekata se obavezuju da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.

Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za realizaciju naučnih istraživanja stipendista i podržanih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora.

Rok za prijavu

Konkurs traje od 12. decembra 2016. do 1. aprila 2017. godine

Komisija

dejan-eric

prof. Dejan Erić

Institut ekonosmkih nauka i Beogradska bankarska akademija

Profesor na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u Beogradu.

Dugi niz godina radio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2006-2015. bio direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

U toku svoje karijere predavao na većem broju univerzitate u svetu. Usavršavao se na London School of Economics (Velika Britanije), Fulbrajtov stipendista na University of Nebraska at Omaha (SAD) i postdoktorska stipendija Basileus na Universite Nice Sophia Antipolis (Francuska).

Oblasti: Menadžment, Finansijska tržišta, Korporativno restrukturiranje, Merdžeri i akvizicije.

Izučavani problemi: Stanje i perspektive razvoja menadžmenta u zemlji i regionu; Finansijska tržišta i njihov razvoj u zemljama u tranziciji; Restrukturiranje preduzeća, Finansiranje malih i srednjih preduzeća; Afirmacije i podsticanje preduzetništva, itd.

Pogledajte biografiju
gordana-drakulovic-lukic

prof. Gordana Dragović Lukić

Medicinski fakultet, odeljenje za farmakologiju i toksikologiju

Vanredni profesor na Katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rukovodilac laboratorije za farmakokinetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Farmakoterapija HIV-infekcije

Izučavani problemi: Farmakokinetika antiretrovirusnih lekova, uticaj pojedinačnih nukleotidnih polimorfizama gena odgovornih za transport i metabolizam antiretrovirusnih lekova na njihovu farmakokinetitu i posledični terapijski ishod, adherencija, praćenje neželjenih i toksičnih efekata antiretrovirusne terapije, komorbiditeti (hepatitis B virus, HBV; hepatitis C virus, HCV, TB, itd.) kod pacijenata sa HIV infekcijom i njihov uticaj na terapijski ishod i preživljavanje, metabolički sindrom kod pacijenata sa HIV/AIDS-om, kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa HIV/AIDS

Pogledajte biografiju
leksandar-jovovi

prof. dr. Aleksandar Jovović

Profesor Univerziteta u Beogradu, Mašinski fakultet na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine. Član je Akademskog odbora čovek i životna sredina SANU.

Osnivač je Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, SeSWA i član nacionalnog saveta. Član je naučnog saveta Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine u više saziva i tehničkih komisija za procene uticaja na svim nivoima. Učesnik i rukovodilac velikog broja generalnih, idejnih i glavnih projekata, kao i nacionalnih strateških dokumenata, propisa i studija iz oblasti zaštite životne sredine, enegetike i održivog razvoja.

Oblasti: Procesna tehnika, sušare, visokotemperaturski procesi, emisija zagađujućih komponenata iz industrijskih i energetskih postrojenja, energetska efikasnost u industrijskim i energetskim postrojenjima, upravljanje otpadom: termički tretman otpada i kontrola emisije

Izučavani problemi: Emisije zagađujućih komponenata u vazduh, nastajanje i izvori emisije POPs hemikalija, posebno dioksina i furana, raspodela zagađujućih komponenata u atmosferi, termički tretman otpada

Pogledajte biografiju
milorad-bjeletic

Milorad Bjeletić

izvršni direktor Beogradske otvorene škole

Milorad Bjeletić je izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ) od 1997. godine (www.bos.rs). BOŠ je jedna od vodećih organizacija građanskog društva u Srbiji, bavi se obrazovanjem nosilaca društvenih promena, razvojem ljudskih resursa, istraživanjem i razvojem javnih politika. Pravnik, usavršavao se na dužim i kraćim studijskim boravcima u Norveškoj, SAD, Velikoj Britaniji i više drugih zemalja. Pored svakodnevnih rukovodilačkih poslova, u BOŠu koordinira veliki broj projekata, među najznačajnijima su projekti u oblastima jačanja kapaciteta građanskog društva i javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zatim projekte razvoja javnih politika i projekti koji se bave zapošljivošću mladih.

Poseduje veliko iskustvo u proceni predloga projekata i distribuciji razvojne pomoći organizacijama civilnog društva i drugim nosiocima promena. Kao član Upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo Srbije (2002-2007) i predsednik pododbora za obrazovanje i mlade (2003-2007) učestvovao u donošenju odluka kojima su podržavani projekti koji su se bavili različitim društvenim pitanjima. Od 2005 angažovan kao savetnik na programima stipendija i podrške studentskim projektima, koji se iz sredstava kompanije Filip Moris izvode u Nišu, u prvoj fazi u organizaciji Instituta za međunarodno obrazovanja (SAD, Budimpešta), a zatim Centra za razvoj liderstva. Član saveta programa Studentske inicijative Fondacije za otvoreno društvo iz Londona (2009-2014), u tom svojstvu učestvovao u odlučivanje o projektima koji su za temu imali reformu obrazovanja u regionu Jugoistočne Evrope, Ukrajine i Gruzije.

Od 1998. godine, predavač na više desetina seminara i obrazovnih programa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji iz oblasti razvoja građanskog društva, upravljanja u organizacijama, upravljanja projektima za društvene promene, odlučivanja i pregovaranja. Učesnik na velikom broju međunarodnih konferencija, uredio nekoliko publikacija iz oblasti razvoja građanskog društva i evropskih integracija

Pogledajte biografiju

„Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 377 stipendije, 600 startup grantova, i realizovano je 94 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica. Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Galerija

2015/2016

2016/2017

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs