ZAVRŠEN PRVI KONKURS

O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Ove godine konkurs ima za cilj da podrži naučnice i naučnike, koji se bave istraživanjima u oblasti održivog razvoja. U 2015. godini na globalnom nivou razvojna politika zasnovana na milenijumskim ciljevima redefinisana je kroz novu agendu UN u pravcu održivog razvoja “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” (2016-2030). Ovim konkursom želimo da podržimo organizacije, grupe, pojedince i institucije da primenom nauke doprinesu ostvarenju ciljeva održivog razvoja i kreiranju novih politika na nacionalnom nivou.

Konkursom će biti podržana fundamentalna naučna istraživanja i projekti koji se zasnivaju na rezultatima naučnih istraživanja, a usmereni su na unapređenje uslova života i rada u lokalnoj zajednici. Dodeljivanje grantova za implementaciju naučno zasnovanih projekata ima za cilj pružanje podrške uspostavljanju jače sprege između naučne zajednice i donosioca odluka. Na taj način rezultati naučnih istraživanja staviće se u službu građana i razvoja društva u celini.

U okviru Programa „Pokreni se za nauku“ u 2017. godini biće dodeljeno ukupno 8 (osam) stipendija/grantova u iznosu od po 600.000 RSD za naučna istraživanja i projekte u sledećim oblastima:

 • obnovljivi izvori energije i očuvanje životne sredine
 • smanjenje štetnosti (harm reduction)
 • socio-ekonomska održivost

Stipendije

Ko može da se prijavi?

Da biste postali jedan od stipendista programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da aplicirate svojim tekućim ili novim naučno-istraživačkim projektom u nekoj od navedene tri oblasti
 • da imate stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Način prijavljivanja

Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni formular
 • Biografija (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano (ukoliko predviđeno istraživanje zahteva realizaciju u naučnoj ustanovi)
 • Skenirana kopija lične karte (ili potvrda o prebivalištu)
Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFimeiprezime i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicama/dobitnicima stipendije. Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja

Način isplate i obaveze stipendista

Stipendije u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Stipendisti se obavezuju da će kvartalno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Uslovi

GRANTOVI ZA PROJEKTE Projekti od značaja za lokalnu zajednicu mogu da podrazumevaju edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, kampanju, unapređenje uslova života/rada određenih ciljnih grupa i sl. Očekuje se da projekat proizvede primenljive rezultate u vidu, na primer: publikacije istraživačkih rezultata sa preporukama za nacionalne i/ili lokalne politike, izradu predloga praktičnih politika (policy paper), internet portal, priručnik za edukaciju, unapređenje infrastrukture, i drugo. Projekti treba da budu u skladu sa relevantnim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou. Ko može da se prijavi?
 • organizacije civilnog društva
 • pojedinci
 • neformalne grupe
 • institucije
Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
 • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2010. godine
 • za timove: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2010. godine
 • da aplicirate sa novim projektom u nekoj od navedene tri oblasti, koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 • za pojedince i članove neformalnih grupa: da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.
Način prijavljivanja Svi moraju da dostave:
 • popunjen prijavni formular
 • biografije svih članova tima
 • za vođu tima/pojedinca: uverenje da je na doktorskim studijama, skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu i spisak naučnih referenci
 • pismo o namerama/saglasnost/dozvolu/partnerstvo odgovarajuće/ih institucija lokalne zajednice, a koje su neophodne za realizaciju projekta
   Posebno:
   • za OCD: rešenje o osnivanju iz APRa i Statut
   • za institucije: dopis potpisan od strane direktora/ovlašćenog lica za zastupanje institucije u kome se jasno navodi da institucija stoji iza predloga projekta kojim se konkuriše
   • za pojedince i članove neformalnih grupa: skenirane kopije ličnih karata

   Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2016/17 imeiprezime, a prijavni formular PFinazivprojekta i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

   Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260. Selekcija

   Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svi članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

   Kriterijumi
   • naučna zasnovanost projekta
   • kvalitet predloženog projekta
   • društveni značaj projekta
   Način korišćenja sredstava i uslovi Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu, usluge, honorare saradnika i drugo, uplaćuju po predračunu, a za potrebe krajnjeg korisnika. Uslov je da nosioci odobrenih projekata potpišu Sporazum o saradnji sa organizacijom Centar za razvoj liderstva, koja sprovodi Program „Pokreni se za nauku“. Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj. Nosioci podržanih projekata se obavezuju da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”. Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.) Rok za realizaciju naučnih istraživanja stipendista i podržanih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Rok za prijavu Konkurs traje od 12. decembra 2016. do 1. aprila 2017. godine

   Da bi ste postali jedan od pet stipendista programa „Pokreni se za nauku” potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

   • da ste doktorirali nakon 1. januara 2009. godine
   • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Srbiji
   • da imate stalno prebivalište u Srbiji.

Komisija

prof. dr Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog programa Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

Pogledajte biografiju

prof. dr Marija Gavrović-Jankulović

Profesor na Katedri za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Šef Katedre za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Povezanost strukture i funkcije proteina; Molekulska alergologija, Biomedicinska biotehnologija; Biohemija i molekulska ishrana

Izučavani problemi: Strukturna i funkcionalna karakterizacija proteina; Primena biohemijskih i molekularno-biološkim metoda za unapređenje dijagnostike alergije; Dizajn himernih proteina sa imunomodulatornim i/ili mukoathezivnim svojstvima (e.g. lektini, hemaglutinini) kao sistemi dostave u imunoterapiji; Kreiranje terapeutskih proteina sa antiviralnom aktivnošću; Interakcije antigena hrane sa epitelnim ćelijama - komponentom urođene imunosti.

Pogledajte biografiju

prof. dr Predrag M. Mitrović

Vanredni profesor na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Načelnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Beograd

Oblasti: Kardiologija; Urgentna medicina; Terapija muzikom kod kardiovaskularnih bolesnika.

Izučavani problemi: Akutni koronarni sindrom; Poremećaji srčanog ritma; Plućne embolije; Srčana slabost; Hipertenzija; Disekcija aorte; Intenzivna kardiološka nega.

Pogledajte biografiju

prof. dr Srđan Pešić

Profesor na Katedri za Farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu Klinički farmakolog

Koordinator programa na doktorskim studijama pod nazivom Molekularni mehanizmi dejstva lekova

Oblasti: Oblasti: Kardiovaskularna farmakologija, Prevencija endotelne disfunkcije I ateroskleroze, Racionalna primena antibiotika.

Oblasti: Proučavani problem: Farmakološke mogućnosti terapije endotelne disfunkcije, Prevencija ateroskleroze, Antiaterogeni lekovi, Racionalna terapija hipertenzije, dijabetesa I dislipidemija, Prevencija bakterijske multirezistencije u bolnicama, Racionalna primena antibiotika u infekcijama respiratornog trakta, Nefarmakološki pristup kardiovaskularnim bolestima, Hrana I kardiovaskularne bolesti, Epigenetika I kardiovaskularne bolesti.

Pogledajte biografiju

„Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 377 stipendije, 600 startup grantova, i realizovano je 74 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica. Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs